Herbestemming en reconversie

Aan de hand van herbestemming en reconversie wordt het mogelijk om het verleden en de toekomst met elkaar te verweven. Zo wordt getracht het bestaand patrimonium met respect voor zijn historische vormgeving en bouwstructuren, toekomstbestendig te transformeren.

Dit type van projecten kan gaan om beschermd of waardevol erfgoed, maar ook om gebouwen die over waardevolle fysieke kenmerken beschikken.

De Vlaamse bebouwde omgeving wordt mede bepaald door een schat aan historisch patrimonium, hetgeen het rijke, culturele verleden van onze streek weerspiegelt. Echter vormt deze vaak verouderde bebouwing een bedreiging voor het klimaat en milieu. De buitenschil van de constructies is ondermaats geïsoleerd en dat leidt dikwijls tot bouwfysische problemen en een overmaats energiegebruik om aan de dagelijkse behoefte te kunnen voldoen. Technieken zijn veelal verouderd en niet herbruikbaar.

Sommige gebouwen met een mindere cultureel-historische waarde hebben echter nog herbruikbare constructieve onderdelen. Het beperken van totale sloop blijkt namelijk cruciaal te zijn in het verminderen van de CO2-uitstoot. Om die reden wordt bij reconversieprojecten naar maximaal behoud en herbruik van de draagstructuur en materialen gestreefd. Bij een grondige renovatie zullen eventuele schadelijke stoffen verwijderd worden en zal er een nieuwe buitenschil gevormd worden wat bijdraagt tot het verbeteren van de EPB-prestaties, alsook tot een toename van de leefkwaliteit. De duurzaamheid van het bestaande patrimonium wordt geoptimaliseerd.

Reconversieprojecten herbestemmen en transformeren bestaand patrimonium met respect voor historie, verminderen CO2-uitstoot, bevorderen duurzaamheid en behouden historische waarde.

Verder wordt bij deze reconversieontwerpen getracht een harmonieuze samensmelting tussen oud en nieuw te creëren. Zo wordt nieuwe architectuur afgestemd op de architectonische stijl en materialen van de originele bebouwing. Toch is het essentieel dat de geschiedenis van de site leesbaar blijft voor de gebruiker.

Herbestemmingsprojecten kunnen bijdragen aan het opvangen van woningtekorten in de wijde omgeving, zonder dat er nieuwe open ruimte moet worden aangesneden. Sites kunnen worden onthard en vergroend. Er kan op een hedendaagse manier worden omgegaan met de opvang en het hergebruik van het oppervlaktewater, daar waar in bestaande situaties al het regenwater meestal zo snel mogelijk wordt afgevoerd.

Naast eventuele nieuwe (zone-eigen) functies kan het behoud van specifiek streekeigen erfgoed soms een meerwaarde voor de lokale gemeenschap creëren. De connectie tussen een buurt en een erfgoedsite kan worden versterkt door de toegangsgraad te verhogen.

Kortom, reconversieprojecten verkleinen in vele gevallen onze ecologische voetafdruk binnen een historisch gecreëerd kader.

Bekijk onze referenties