Haalbaarheidsstudies

Om de rentabiliteit van een project binnen zijn wettelijke en ruimtelijke context te onderzoeken, kan een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd.

Hierbij worden eerst de aanwezige omgevingsaspecten en geldende voorschriften geïnventariseerd. Vervolgens zal op basis van de omgevingsanalyse, een synthese opgemaakt worden en een eerste ontwikkelingsschets van de bouwvolumes worden uitgewerkt. Het mogelijke bouwprogramma wordt ingeschat, waarbij de bruto-vloeroppervlakte en de vereiste projectbalansen (vb. mobiliteit) worden bepaald. Eerste vlekkenplannen ondersteunen de cijfermatige gegevens.

Zowel de financiële als stedenbouwkundige haalbaarheid worden intern onderzocht, met een eventuele eerste aftoetsing ervan bij de adviesverlenende overheden, en dit in samenspraak met de opdrachtgever. Het verdere vergunningentraject wordt ingeschat.

Haalbaarheidsstudies beoordelen projectrendabiliteit en uitvoerbaarheid, bieden waarde-inzicht voor vastgoedeigenaars en ontwikkelaars.

Deze studiegegevens moeten het ontwikkelaars, maar ook eigenaars mogelijk maken om:

  • uit te maken wat de realistische geschatte waarde kan zijn van een bestaande vastgoed,
  • te onderhandelen m.b.t. de aankoop of verkoop van het vastgoed,
  • in te schatten welke vergunningstrajecten er nodig zijn en welke termijnen er moeten opgenomen worden in notariële overeenkomsten,
  • uit te maken op welke manier het project bouwtechnisch en ruimtelijk kan worden geoptimaliseerd.

De studies omvatten ook een algemeen advies betreffende de aanpak van een ontwikkelingsdossier. Ze worden uitgevoerd in opdracht van grondeigenaars die hun vastgoed met ontwikkelingspotentieel willen aanbieden op de vastgoedmarkt, maar ook in opdracht van ontwikkelaars, die een inschatting willen maken in hoeverre projecten een haalbare startpositie kunnen toebedeeld krijgen.