Landschapsvisies

Een landschap en/of tuin fungeert als drager van een project. Bebouwing wordt ontworpen vanuit de omgeving en met respect voor de bestaande situatie, waarbij de buitenruimte de interne functies ondersteunt en aanvult.

De bestaande toestand wordt geïnventariseerd en in kaart gebracht. Een analyse van het groen en biodiversiteit bepaalt de huidige waarde, maar bestudeert ook de historische en toekomstige toestand.

De ontwerpen steunen steeds op enkele vaste pijlers. Zo wordt getracht elk collectief of publiek domein, klimaatadaptief in te richten. Er wordt ingezet op ontharding en vergroening. Schaduwvorming verhindert hittestress en verzekert toekomstige, kwalitatieve ontmoetingsplekken.  Elk project wordt waterinclusief ontworpen waarbij herbruik en locale infiltratie van het hemelwater worden vooropgesteld. De projecten kunnen helpen eventuele pluviale of fluviale overstromgingsrisico’s in een buurt op te lossen.

Projecten benutten de omgeving als basis, met focus op klimaatadaptatie, groen, waterinclusiviteit en open ruimteverbinding.

Het is belangrijk om versnippering van de open ruimte tegen te gaan. Open ruimtes worden door groen-blauwe verbindingen binnen het project toegankelijk gemaakt. Zo kan het project zijn plaats vinden als groene stapsteen tussen de grotere groenstructuren in de omgeving. Er wordt ingezet op een kwalitatieve verweving van natuur en recreatie.